ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι και προϋποθέσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ – OΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Εισαγωγή Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών (όπως ορίζονται κατωτέρω). Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις ή δεν τηρείτε τις προδιαγραφές που απαιτούνται, δεν σας επιτρέπετε η χρήση της Ιστοσελίδας.
Αν επιθυμείτε να εργαστείτε μαζί μας, τότε οι όροι και οι προϋποθέσεις που απευθύνονται στους υποψηφίους πελάτες μας δεν εφαρμόζονται σε σας.
Αν είστε υποψήφιος πελάτης μας και κάνετε χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, τότε ενδέχεται να έχετε συνάψει και Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με την HellenicBog και σε αυτήν την περίπτωση, οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις, που προσαρτώνται εδώ, με την εξαίρεση των όρων που απευθύνονται και εφαρμόζονται μόνο στους ενδιαφερόμενους να εργαστούν μαζί μας (όπως ορίζονται κατωτέρω), αποτελούν τμήμα και ενσωματώνονται στην Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.
2. Δεσμευτική Σύμβαση Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένων και των εκθεμάτων (όπως ενδεχομένως τροποποιούνται κατά καιρούς από την HellenicBog) αποτελούν μια δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην Hellenic Bog (η «Σύμβαση»).
3.(Α) Ορισμοί Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα Σύμβασηείναι:
• ‘HellenicBog είναι η «HELLENIC BOG IMPORTS EXPORTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε.», που εδρεύει στον Νέα Σμύρνη Αττικής, Ελ. Βενιζέλου 18, Τ.Κ. 17123, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 165714908000.
• ‘Ιστοσελίδα της Hellenic Bog ή αλλιώς ‘η Ιστοσελίδα’ είναι η ιστοσελίδα www.hellenicbog.com που περιλαμβάνει το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες.
• ‘Περιεχόμενο’ είναι όλα τα Κείμενα, τα Έγγραφα, τα Γραφικά, ο Σχεδιασμός και ο Προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.
• ‘Σχεδιασμός’ είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της Ιστοσελίδας. ‘Προγραμματισμός’ είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript κ.λπ.) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην Ιστοσελίδα.
• ‘Έγγραφο’, είναι οποιοδήποτε υλικό που τοποθετεί οποιοσδήποτε Χρήστης στην Ιστοσελίδα (π.χ. στοιχεία βιογραφικού, βιογραφικό ή ζήτηση εργασίας).
• ‘Εργοδότης’ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει απευθυνθεί στηHellenicBog για να αποκτήσει πρόσβαση σε βιογραφικά προκειμένου να αναζητήσει υποψήφιους εργαζομένους.
• ‘Γραφικά’ είναι όλα τα λογότυπα, καρτέλες και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της Ιστοσελίδας.
• ‘Υποψήφιος να εργαστεί’, είναι ο Χρήστης ο οποίος αναρτά στην Ιστοσελίδα πληροφορίες από το βιογραφικό του ή και όλο το βιογραφικό του, προκειμένου να εργαστεί μαζί μας.
• ‘Υπηρεσίες’, είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας η Hellenic Bog, όπως αυτές εξειδικεύονται για τους υποψηφίους πελάτες μας στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, που συνάπτει με την HellenicBog.
• ‘Κείμενο’ είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην κάθε σελίδα της Ιστοσελίδας.
• ‘Χρήστης’ είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.
• ‘Εγγεγραμμένος Υποψήφιος να εργαστεί μαζί μας’ είναι ο Υποψήφιος που έχει συμπληρώσει τη φόρμα αναζήτησης εργασίας και κατά συνέπεια έχει δημιουργήσει λογαριασμό στην Ιστοσελίδα.
• ‘Εσείς’ και ‘εσύ’ είναι το φυσικό πρόσωπο (ή το νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργείτε) το οποίο συμφωνεί με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.
3.(Β) Υπηρεσίες για τους Υποψήφιους να εργαστούν μαζί μας. Όλοι οι Υποψήφιοι να εργαστούν μαζί μας έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τη φόρμα αναζήτησης εργασίας. Ο Υποψήφιος να εργαστεί μαζί μας, που συμπληρώνει συνολικά ή εν μέρει τη φόρμα αναζήτησης εργασίας θεωρείται Εγγεγραμμένος Υποψήφιος και θα λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικές κλήσεις εκ μέρους της Hellenic Bog.
4. Αποδεκτή Χρήση της Ιστοσελίδας
4.1. Γενικοί Κανόνες Χρήσεως: Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε Υποψηφίους να εργαστούν μαζί μας και υποψήφιους πελάτες, που επιθυμούν να λάβουν τις υπηρεσίες, που προσφέρουμε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς, στα πλαίσια των επιδιωκόμενων και αποδεκτών χρήσεων που ορίζει η Hellenic Bog.
4.2. Άδεια χρήσης για τους Υποψηφίους να εργαστούν μαζί μας: H Hellenic Bog σας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα, όπου αναρτάτε βασικά στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία του βιογραφικού σας καθώς ολόκληρο το βιογραφικό σας και φωτογραφία σας. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιουδήποτε Εγγράφου τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα, για κάθε πληροφορία που αναρτάτε στη φόρμα αναζήτησης εργασίας και για οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από αυτά.
4.3 Άδεια Χρήσης για τους Υποψηφίους Πελάτες μας: Η Hellenic Bog σας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε τη φόρμα αναζήτησης των υπηρεσιών μας, όπου αναρτάτε στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας και τις υπηρεσίες, που αναζητείτε. Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιασδήποτε πληροφορίας τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα και για οποιαδήποτε συνέπεια τυχόν προκύψει από την τοποθέτηση αυτής.
4.4 Κανόνες για τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα και Ασφάλεια: Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους Κανόνες της Hellenic Bog που σχετίζονται με την τοποθέτηση πληροφοριών στην Ιστοσελίδα και την ασφάλεια, που περιγράφονται κατωτέρω.
5. Πνευματικά Δικαιώματα: Έκτος τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αναρτά κάποιος χρήστης, η Ιστοσελίδα και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί της Ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Hellenic Bog ή των νομίμων αδειούχων της. Με την επιφύλαξη της περιορισμένης άδειας χρήσης που σας έχει κατά ρητό τρόπο δοθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, η Hellenic Bog διατηρεί για την ίδια και τους λοιπούς κατόχους σχετικών αδειών, όλα τα άλλα δικαιώματα.
6. Αποποίηση και Περιορισμοί Ευθύνης της Hellenic Bog
6.1 Κατανομή Ευθύνης: Στην ιστοσελίδα της Hellenic Bog υπάρχουν φόρμες, όπου οι υποψήφιοι να εργαστούν μαζί μας μπορούν να αναρτήσουν στοιχεία του βιογραφικού τους. Οι υπηρεσίες της Hellenic Bog ενδέχεται να οδηγήσουν στην πρόσκληση του Υποψήφιου Εργαζόμενου σε μία συνέντευξη εργασίας με την Hellenic Bog και εν τέλει στην πρόσληψή του. Αντίστοιχα, ο υποψήφιος πελάτης μας αναρτά στη φόρμα αναζήτησης υπηρεσιών τις ανάγκες της επιχείρησής του, τις οποίες η Hellenic Bog μπορεί να καλύψει μέσω σύμβασης παροχής Υπηρεσιών. Είναι ευθύνη του κάθε Χρήστη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως θα έκανε κατά κανόνα ο κάθε επιμελής άνθρωπος, να αποκαλύψει πληροφορίες, να δώσει ή να παρευρεθεί σε κάποια συνέντευξη και να προσφέρει εργασία.
6.2 Καμία έγκριση από την Hellenic Bog: Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την Ιστοσελίδα είτε με τα προϊόντα, τις Υπηρεσίες κ.λπ.
6.3 Μη εγγύηση αποτελεσμάτων: Η Hellenic Bog δεν εγγυάται πως η χρήση της Ιστοσελίδας θα οδηγήσουν στην πρόσληψη ενός Υποψήφιου να εργαστεί μαζί μας.
6.4 Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών: Η Hellenic Bog θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη και πλήρως λειτουργική σε συνεχή βάση. Παρ’ όλες αυτές τις προσπάθειες, είναι πιθανό να υπάρχουν στιγμές όπου η Ιστοσελίδα ή συγκεκριμένα τμήματα της δεν θα είναι διαθέσιμα λόγω βλάβης στην προγραμματισμένη συντήρηση του πληροφορικού συστήματος (IT) ή ενδεχομένως του πληροφορικού συστήματος τρίτων, στους οποίους βασιζόμαστε για να είναι διαθέσιμη και λειτουργική η Ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Hellenic Bog δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει σε κάποιο Χρήστη υπό αυτές τις συνθήκες.
6.5 Ασφάλεια: Η Hellenic Bog καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα δεν έχει προσβληθεί από ιούς και ότι δεν μπορεί τρίτος να έχει αυθαίρετη πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες Χρηστών και να χρησιμοποιεί τα Έγγραφα ή πληροφορίες που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα. Επειδή δεν υπάρχει αλάνθαστο σύστημα ασφαλείας, η Hellenic Bog δεν μπορεί να εγγυηθεί πως οι προσπάθειες της κάθε φορά θα είναι απόλυτα επιτυχείς. Συνεπώς, ηHellenicBog δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, που μπορεί να προκληθεί σε κάποιον Χρήστη ως αποτέλεσμα των ανεπιτυχών προσπαθειών της Hellenic Bog.
6.6. Καμία επιπλέον εγγύηση: Εκτός από τις εγγυήσεις που έχουν ρητά αναφερθεί σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η Ιστοσελίδα λειτουργεί «ως έχει» χωρίς επιπλέον εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους στους Χρήστες.
6.7. Αξιώσεις σχετιζόμενες με την παρούσα Σύμβαση: Στο βαθμό, που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, το άρθρο 6.9 της παρούσας περιορίζει την οικονομική ευθύνη της Hellenic Bog (συμπεριλαμβάνοντας οποιοδήποτε ευθύνη για τις πράξεις και τις παραλείψεις των εργαζομένων, των αντιπροσώπων και των υπεργολάβων της) σε σχέση με: (α) Οποιαδήποτε παράβαση αυτής της Σύμβασης (β) Οποιαδήποτε παράσταση, δήλωση ή αδικοπραξία ή παράλειψη, συμπεριλαμβανομένης της οφειλόμενης σε αμέλεια, που προκύπτει από ή σχετίζεται με την Σύμβαση.
6.8 Εξαίρεση από τον περιορισμό αξιώσεων: Τίποτα σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν θα περιορίζει την ευθύνη της Hellenic Bog: (α) Για προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο που προκλήθηκε από υπαιτιότητα της. (β) Για κάθε θέμα που θα ήταν παράνομο να εξαιρέσει ή να επιδιώξει να εξαιρέσει την ευθύνη της η Hellenic Bog σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. (γ) Για απάτη και δόλια παραπλάνηση.
6.9 Περιορισμός Αξιώσεων: Με την επιφύλαξη του άρθρου 6.8 (α) Η Hellenic Bog δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον Χρήστη ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν διαφυγόντα κέρδη, οποιαδήποτε απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ευκαιρίας ή οποιαδήποτε τιμωρητική, υποδειγματική, έμμεση ή παρεπόμενη ζημία, με όποιον τρόπο και αν προκληθεί. (β) Η αποκλειστική και μοναδική αποζημίωση του Χρήστη για οποιαδήποτε απώλεια, αξίωση ή ζημιά υποστεί σε σχέση με τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, θα περιορίζεται αυστηρά στο συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο Χρήστης, σύμφωνα με την Σύμβαση ή την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (αν υφίσταται).
7. Λύση και Αναστολή Αν είστε υποψήφιος πελάτης μας, τότε μπορείτε να λύσετε αυτή την Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 που παρατίθεται παρακάτω. Η Hellenic Bog μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση κάποιου Χρήστη στην Ιστοσελίδα όποτε εύλογα τo θεωρεί απαραίτητο για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων άλλου Χρήστη. Η HellenicBog δεν είναι υποχρεωμένη να σας ειδοποιήσει πριν την αναστολή της πρόσβασης και η αναστολή μπορεί να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα εύλογα θεωρήσει η Hellenic Bog πως χρειάζεται για την προστασία των συμφερόντων της ή των συμφερόντων οποιουδήποτε άλλου Χρήστη ή όπως απαιτείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία ή κατ’ εντολή αρμόδιας αρχής.
8. Πληρωμή για Υπηρεσίες κατόπιν Λύσεως Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών από τους υποψήφιους πελάτες μας: Εκτός αν άλλως ορίζεται στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, αν κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης προβείτε στην λύση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, για λόγους που δεν οφείλονται σε παραβίαση από την πλευρά της Hellenic Bog, η Hellenic Bog επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος να λάβει από εσάς την αμοιβή που αντιστοιχεί στις Υπηρεσίες που έχετε χρησιμοποιήσει μέχρι την ημερομηνία της λύσης, σε περίπτωση που η λύση χωρίς σπουδαίο λόγο επιτρέπεται ρητά από τους όρους της συγκεκριμένης Σύμβασης Υπηρεσιών.
9. Παραπομπή σε άλλες ιστοσελίδες: Η Ιστοσελίδα της Hellenic Bog ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (‘links’) που σας παραπέμπουν σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται μονάχα προς διευκόλυνσή σας και δεν αποτελούν έγκριση της Hellenic Bog του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων. Η Hellenic Bog δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν κάνει την οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών που περιέχονται σε ιστοσελίδες τρίτων. Αν αποφασίσετε να επισκεφθείτε αυτές τις ιστοσελίδες, το κάνετε με δική σας ευθύνη.
10. Αποζημίωση: Συμφωνείτε πως θα υπερασπιστείτε και θα αποζημιώσετε την Hellenic Bog (θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, τους διευθυντές της, τους εργαζομένους της και τους αντιπροσώπους της) και ότι θα παρεμβαίνετε υπέρ της κατά αξιώσεων τρίτων, αγωγών και απαιτήσεων (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) που προκύψουν εξαιτίας οποιουδήποτε Εγγράφου ή πληροφορίας που έχει τοποθετηθεί από σας στην Ιστοσελίδα και που παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της συκοφαντικής δυσφήμισης ή της προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων) ή που οφείλονται σε μη συμμόρφωσή σας με την εργατική και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. Η Hellenic Bog θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να σας ενημερώσει για μια τέτοια απαίτηση, αγωγή ή δίωξη και να συνδράμει με δικές σας δαπάνες στην υπεράσπιση αυτής της απαίτησης, αγωγής ή δίωξης.
11. Πολιτική Απορρήτου: Η Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνεται στην Σύμβαση και ενσωματώνεται δι’ αναφοράς.
12. Ερωτήσεις και Ειδοποιήσεις: Ερωτήσεις που σχετίζονται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την χρήση της Ιστοσελίδας θα απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Ειδοποιήσεις που απευθύνονται στην Hellenic Bog μπορούν να σταλούν στην διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 3 και ειδοποιήσεις που απευθύνονται σε εσάς θα αποστέλλονται στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει ή (αν δεν έχετε δηλώσει διεύθυνση) στην διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας και την δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα.
13. Γενικά
13.1 Η πρόσβαση στο Περιεχόμενο μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες, και αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν δικαίωμα ούτε να εισέρχονται στην Ιστοσελίδα ούτε να την χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση όπου εισέλθετε στην Ιστοσελίδα έκτος Ελλάδος, αναλαμβάνετε εσείς το ρίσκο και είστε υποχρεωμένοι να συμμορφώνεστε με τους νόμους της χώρας σας.
13.2 Το εφαρμοστέο δίκαιο για αυτήν την Σύμβαση και την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (εάν έχετε), είναι το ελληνικό και αρμόδια δικαστήρια για κάθε αξίωση που ενδεχομένως προκύψει από τη Σύμβαση ή τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών είναι αποκλειστικά αυτά των Αθηνών.
13.3 Η μοναδική σχέση που έχετε με την Hellenic Bog είναι η σχέση αυτή που προκύπτει από την Σύμβαση και την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (εάν υφίσταται). Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης και της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (εάν υφίσταται). Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή σύγκρουσης μεταξύ των όρων της Σύμβασης και των όρων της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, η σειρά ισχύος θα είναι η εξής: 1) Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, 2) Σύμβαση.
13.4 Όλες οι διατάξεις της Συμβάσεως συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λύση αυτής, εκτός από εκείνες οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή χρήση αυτής και υποχρεούστε άμεσα με τη λύση αυτής να μην έχετε την οποιαδήποτε πρόσβαση ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε χρήση αυτής.
13.5 Δεν δικαιούστε να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε σε τρίτο πρόσωπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.
13.6 Η μη άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση από τους συμβαλλόμενους οποιουδήποτε από τα δικαιώματά τους που προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση ή απορρέουν από το νόμο, σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ή να ερμηνευθεί ως σιωπηρή παραίτηση από τα δικαιώματά του αυτά, τα οποία θα μπορούν να ασκούν οποτεδήποτε.
Κανόνες της Hellenic Bog σχετικά με την Τοποθέτηση Εγγράφων και πληροφοριών στην Ιστοσελίδα και Ασφάλεια
Η Hellenic Bog δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αναστείλει και να τερματιστεί την χρήση της Ιστοσελίδας για τους Χρήστες που παραβιάζουν τους κατωτέρω Κανόνες. Η Hellenic Bog έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους Κανόνες κατά την διακριτική της ευχέρεια.
Α1. Κανόνες για την Τοποθέτηση Εγγράφων (α) Το Έγγραφο σας δεν μπορεί να περιέχει: (i) Διευθύνσεις URL ή συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες. (ii) Υλικό που συνιστά πνευματική ιδιοκτησία (εκτός εάν είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να χρησιμοποιείτε και να τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα το προστατευόμενο υλικό). (iii) Εμπορικά μυστικά (έκτος εάν είστε εσείς ο ιδιοκτήτης αυτών των δικαιωμάτων ή έχετε αποκτήσει την άδεια από τον ιδιοκτήτη να τα χρησιμοποιείτε και να τα τοποθετείτε στην Ιστοσελίδα). (iv) Υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε άλλα πνευματικά δικαιώματα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα ή τα δικαιώματα δημοσιότητας άλλων. (v) Άσχετες λέξεις-κλειδιά (keywords) ή white text keywords (συμπεριλαμβανομένων τυχόν λέξεων που είναι ενσωματωμένες στο Έγγραφο και είναι κρυμμένες από τον Χρήστη). (vi) Οτιδήποτε είναι πορνογραφικό, χυδαίο, ψευδές, συκοφαντικό, υβριστικό, απειλητικό, ενοχλητικό, ανακριβές, προσβλητικό, βίαιο, σεξουαλικό, χυδαίο, συνιστά συκοφαντική δυσφήμιση ή παρενόχληση. (vii) Οτιδήποτε γελοιοποιεί ή είναι προσβλητικό για άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. (β) Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα Έγγραφα σας για: (i) Να υποκρίνεστε ότι είστε κάποιο άλλο άτομο, είτε αυτό το άτομο είναι ζωντανό είτε νεκρό. (ii) Να τοποθετείτε ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες/Έγγραφα στην Ιστοσελίδα. (iii) Να τοποθετείτε διαφημίσεις και επαγγελματικές προτάσεις. (iv) Να τοποθετείτε επιστολές αλυσίδας (chainletters). (v) Να τοποθετείτε γνώμες ή ανακοινώσεις, εμπορικές ή άλλες. (γ) Το Έγγραφο σας πρέπει να περιέχει επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να ενημερώνει την HellenicBog ξεκάθαρα για το βιογραφικό σας, την επαγγελματική σας προϋπηρεσία, τις σπουδές σας και τις δεξιότητες που έχετε αποκτήσει και εν γένει τα προσόντα σας ως υποψήφιος να εργαστείτε μαζί μας. (δ) Κάθε Βιογραφικό που αναρτάται στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να περιέχει ακριβείς, αληθείς και ενημερωμένες πληροφορίες του Υποψηφίου Εργαζομένου που αναζητάει εργασία. (ε) Η Hellenic Bog δεν έχει την ευθύνη ή την υποχρέωση να ελέγχει τα Έγγραφα τα όποια τοποθετούνται στην Ιστοσελίδα από τους Υποψηφίους να εργαστούν μαζί μας, αλλά δύναται να κάνει τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο. Έγγραφα τα οποία βρεθούν να παραβιάζουν τους ανωτέρω κανόνες μπορούν να αφαιρεθούν από την Hellenic Bog, κατά την διακριτική ευχέρεια αυτής.
Α2. Κανόνες Ασφάλειας (α) Απαγορεύεται οι Χρήστες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: (i) να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Χρήστη ή να κάνετε σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχετε δικαίωμα πρόσβαση ως Χρήστης, (ii) προσπάθειες να διερευνήσετε ή να δοκιμάσετε τα ευπαθή σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσατε μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση, (iii) προσπάθειες να παρεμποδίσετε την παροχή Υπηρεσιών σε οποιονδήποτε Χρήστη ή δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μέσω ιού στην Ιστοσελίδα, υπερφόρτωσης (overloading), «πλημμύρας» («flooding»), «βομβαρδισμού αλληλογραφίας» («mailbombing») ή «συντριβής» («crashing»). (iv) να στέλνετε αυτοματοποιημένα email, στα οποία περιλαμβάνονται προωθητικές ενέργειες και/η διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών (v) να πλαστογραφήσετε οποιαδήποτε πληροφορία. (β) Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές ευθύνες. Η Hellenic Bog θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις αστυνομικές ή άλλες αρμόδιες αρχές για την δίωξη των Χρηστών που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.